Målsætning

Qvortrup Advokatfirma I/S har som målsætning at være blandt de bedste advokatfirmaer inden for lejeret, byggesagsstyring og entrepriseret.

  • Vi lægger vægt på ordentlighed, ordholdenhed og samfundsmæssig ansvarlighed.

Qvortrup Advokatfirma I/S deltager engageret og aktivt i den juridisk og økonomiske styring af bygge- og renoveringsopgaver.

Ledende medarbejdere i Qvortrup Advokatfirma I/S deltager aktivt i faglige udviklingsarbejder og udvalg, herunder i Ejendomsforeningen Danmark, huslejenævn, foreningen for Mediatoradvokater, mediationsinstituttet samt ved boligretssager som lægdommere.

Advokaterne hos Qvortrup Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Qvortrup Advokatfirma I/S har klientkonti i Nordea Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantformuens hjemmeside www.gii.dk
 
Alle advokater hos Qvortrup Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Qvortrup Advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.
 
Qvortrup Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Qvortrup Advokatfirma samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Qvortrup Advokatfirma har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos Qvortrup Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
 
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Qvortrup Advokatfirma I/S kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk